Celem głównym Stowarzyszenia jest tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym), organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartością dodaną działalności Stowarzyszenia jest odpowiedź na rosnące aspiracje środowisk senioralnych w dążeniu do poszukiwania ciekawych form spędzania wolnego czasu, propagowania zdrowego stylu życia a także objęcie opieką i wsparciem osób niesamodzielnych z tereny Gminy Biecz.